Friday 20 March 2015

Asa - Eye Adaba'Ojumo ti mo ojumo ti momini ile yi o
It is day break/morning has broken for me in this house

Ojumo ti mo.. mo ri re o
Morning has broken, it is well with me

Ojumo ti mo ojumo ti momini ile yi o
It is day break/morning has broken for me in this house

Ojumo ti mo.. mo ri re o
Morning has broken it is well with me

Eye adaba eye adaba
The dove, the dove

Eye adaba ti fo lokeloke
The dove that flies high in the sky

Wa a balemi o
Come land on me

Ojumo ti mo.. mo ri re o
Morning has broken, it is well with me

Ojumo ti mo ojumo ti momini ile yi o
It is day break/morning has broken for me in this house

Ojumo ti mo.. mo ri re o
Morning has broken, it is well with me

repeats, then

E wi kin gbo se
So say so I can hear

Eye adaba eye eee
The dove

Eye adaba ti fo lokeloke loke ode orun
The dove that flies high near heaven

Wa ba le mi o o...Ojumo ti mo mo ri re o
Come land on me, morning has broken and it is well with me (my soul)


- Google search translation -

No comments:

Post a Comment